REGULAMIN NAGRODY

1. NAGRODA

1.1 Nagroda może być przyznawana autorom, którzy opublikowali swój tekst w sieci w danym roku kalendarzowym. Nie dotyczy to jedynie pierwszej edycji nagrody.

1.2 Do nagrody mogą być zgłaszane wszelkie utwory literackie publikowane w sieci, to jest na łamach magazynów internetowych, na stronach WWW klubów SF, na listach dyskusyjnych, na domowych stronach WWW autorów lub ich fanów, w magazynach rozsyłanych e-mailem do wybranych subskrybentów.

1.3 Jeżeli w tym samym roku kalendarzowym lub wcześniej tekst został opublikowany na jakimkolwiek innym nośniku (papier, taśma magnetyczna radiowa i telewizyjna, CD, DVD i inne) traci możliwość wzięcia udziału w konkursie (poza przypadkami zamieszczania stron WWW na dyskach CD i innych nośnikach dołączanych do pism papierowych).

1.4 Autorzy i czytelnicy mogą zgłaszać własne propozycje wyłącznie poszczególnym członkom kapituły (którzy mogą je uwzględnić w swoich nominacjach lub nie).

1.5 Zgłoszenie utworu do nagrody nie jest jednoznaczne z jego nominacją.

1.6 Nagroda jest przyznawana tylko jednemu autorowi utworu oryginalnego (szeroko rozumiana, polska proza fantastyczna).

1.7 Laureat nagrody ma prawo używać na swojej stronie WWW logo nagrody, powoływać się na nią, używać jej nazwy do dalszej promocji własnej twórczości. Laureat ma prawo nieodpłatnie używać znaku nagrody, jej nazwy, nazw członków kapituły w dowolnych reklamach własnej twórczości.

1.8 Laureat nagrody ma prawo odmówić jej przyjęcia i wtedy (w danym roku) nagroda nie jest przyznawana.

 

2. KAPITUŁA

2.1 Nagroda nadawana jest przez kapitułę, w której skład wchodzą:

- periodyki sieciowe poświęcone (w całości lub częściowo) literaturze SF&F&H

- kluby SF, które mają swoją reprezentację w sieci (własne strony WWW)

- ewentualna organizacja zrzeszająca osoby posiadające własne strony WWW, na których zamieszczają one teksty

2.2 Wszyscy członkowie kapituły muszą się zarejestrować (to jest zgłosić chęć uczestnictwa do organizatorów). Po zawiązaniu się kapituły ona właśnie przejmuje obowiązki organizatorów. Nowi członkowie mogą być przyjęci w jej skład wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody wszystkich dotychczasowych członków (zasada 100% forum plus prawo veta dla wszystkich, co powoduje, że 1 głos na NIE, znaczy NIE, bez podania przyczyn odrzucenia).

2.3 Każdy członek kapituły ma prawo zgłosić dwa utwory do konkursu, które automatycznie zyskują status utworów nominowanych do nagrody. Członek kapituły nie musi skorzystać z tego prawa (nie tracąc przy tym pozostałych praw), może też zgłosić tylko jeden utwór.

2.4 Każdy członek kapituły dysponuje jednym głosem, który może oddać na jeden z nominowanych utworów w określonym w regulaminie terminie. Członek kapituły nie musi skorzystać z tego prawa (nie tracąc przy tym pozostałych praw).

2.5 Każdy członek kapituły jest zobowiązany umieścić na swojej stronie informację o nagrodzie, odnośnik do regulaminu i podstawowe informacje z tym związane

2.6 Członkowie kapituły wyznaczą ze swojego grona organizatora technicznego, który w danym roku będzie zajmował się sprawami technicznymi (rozsyłaniem e-maili, przypominaniem o terminach, organizowaniem głosowania, sesji IRC itp.). Co roku powinno się wybrać innego organizatora. Organizator techniczny może odmówić przyjęcia tej funkcji (nie tracąc pozostałych praw), wtedy należy wybrać następnego organizatora. Funkcja ta powinna mieć charakter przechodni, żeby uniknąć pomówień o jakiekolwiek manipulacje - to znaczy nie może nastąpić powtarzalność kadencji aż do wyczerpania dyżurów wszystkich członków kapituły (z wyłączeniem tych, którzy odmówią przyjęcia tych obowiązków).

2.7 Członkowie kapituły mogą usunąć ze swojego grona tego, kto publicznie deprecjonuje wartość nagrody, ośmiesza samą nagrodę lub jej laureatów, prowadzi działania mogące zaszkodzić samej nagrodzie jak i pozostałym członkom kapituły. Usunięcie powinno się odbyć poprzez głosowanie na zasadzie 100% forum, 100% głosów na TAK (oczywiście z wyłączeniem oskarżonego). Nie można podjąć głosowania w takiej sprawie bez wcześniejszego przedstawienia oskarżonemu zarzutów, udowodnienia ich i wysłuchania jego argumentów.

2.8 Każdy członek kapituły może sam zrezygnować z pełnienia tej funkcji wysyłając powiadomienie o swoim wystąpieniu do wszystkich pozostałych członków kapituły.

2.9 Dwuletnia absencja w nominacjach, głosowaniu, udzielaniu pomocy technicznej i organizacyjnej jest rozumiana jako rezygnacja z pełnienia obowiązków członka kapituły, przy czym głosy "puste" (np. "w tym roku nie głosuję bo, moim zdaniem, nie ma na co") NIE są traktowane jako absencja.

 

3. NOMINACJE

3.1 Nominować utwory mogą wyłącznie członkowie kapituły

3.2 Każdy członek kapituły może nominować dwa utwory literackie. Może też nominować tylko jeden lub zrezygnować z nominowania w danym roku.

3.3 Utwór nominowany do nagrody jest takim utworem, który został zgłoszony do konkursu przynajmniej przez jednego z uprawnionych członków kapituły.

3.4 Lista utworów nominowanych do nagrody będzie publikowana na łamach periodyków sieciowych: Fahrenheit SF&F i The Valetz Magazine (ew. innych, jeśli wejdą do kapituły).

3.5 Wszelkie utwory, które spełniają warunki określone w punkcie 1.3 mogą być zgłaszane do konkursu przez członków kapituły.

4. GŁOSOWANIE

4.1 Każdy z członków kapituły dysponuje jednym głosem. Może go oddać na jeden określony utwór literacki, może też wstrzymać się od głosu. Regulamin nie przewiduje głosów "negatywnych" (to jest przeciwko danemu utworowi).

4.2 Głosuje się na utwory literackie wcześniej zgłoszone przez członków kapituły - każdy członek może zgłosić dwa utwory (jeden lub może nie zgłosić żadnego zachowując tylko prawo do głosowania)

4.3 Jeżeli dwa utwory (lub więcej) zdobędą taką samą ilość głosów, głosowanie powinno zostać powtórzone, ograniczając się już tylko do utworów, które zdobyły taką samą liczbę głosów. Jeśli drugie głosowanie również nie przyniesie rozstrzygnięcia, członkowie kapituły powinni wyznaczyć termin sesji IRC, na którym zapadnie wiążąca decyzja. Jeżeli któryś z członków nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w sesji IRC może przekazać swój głos innemu członkowi kapituły (tj. wyznaczyć go na swojego reprezentanta), wcześniej powiadamiając o tym fakcie wszystkich e-mailami

4.4 Ogłoszenie wyników i "wręczanie" nagrody powinno odbywać się w sieci - np. w trakcie sesji IRC na specjalnym kanale - wyniki będą publikowane na stronach WWW członków kapituły. Nagrodzony utwór i utwory wyróżnione będą publikowane w magazynach sieciowych.

4.5 Ewentualna nagroda rzeczowa lub gratyfikacja pieniężna powinna być wysłana do laureata pocztą.

4.6 Każdy z magazynów sieciowych (członków kapituły) ma prawo przyznać dodatkowo własną nagrodę (swego imienia). Każdy magazyn sam określa zasady przyznawania swoich nagród. Nagrody takie mogą być powiązane z nagrodą główną (ogłoszenie na tej samej sesji IRC, publikacja wyników na stronach członków kapituły itp.).

4.7 Nagrodę nadaje się raz do roku, zgłaszanie utworów powinno przebiegać w sposób ciągły (wraz z podaniem adresu i formy publikacji utworu w sieci, lub przesłaniem tekstu do przynajmniej jednego z członków kapituły). Każdy z członków kapituły zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich informacji o danym zgłoszeniu pozostałym członkom kapituły.

4.8 Oprócz pierwszej edycji konkursu, we wszelkich następnych edycjach utwory powinny być nominowane i przeczytane do końca stycznia. Głosowanie powinno odbyć się w lutym - ogłoszenie wyników nie później niż do końca lutego w danym roku kalendarzowego.

4.9 Członkowie kapituły głosują w sposób jawny - to jest przy ogłoszeniu wyników konkursu należy podać kto głosował na jaki utwór (tylko w głosowaniu ostatecznym) oraz jaką ilością głosów utwór nagrodę zdobył.

 

 
Informacje: Redakcja The VALETZ Magazine i Redakcja Fahrenheit.